dandelion-504490_1920

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 5

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 7

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Tarieven en vergoeding

Behandelingen worden gedeclareerd bij de verzekeraar tegen het overeengekomen tarief (kan worden opgevraagd bij verzekeraar of bij de behandelaar. Behandelingen worden uitsluitend vergoed vanuit de basisverzekering wanneer er sprake is van een verwijzing door een erkende verwijzer en een vastgestelde diagnose volgens de DSM-5 (het classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen).

Sommige klachten zijn wel psychisch van aard, maar worden niet vergoed vanuit de basis- of specialistische ggz. Denk hierbij aan hulp bij aanpassingsstoornissen (burn-out), hulp bij werk- en relatieproblemen, begeleiding van niet-geneeskundige aard, zoals trainingen, coaching en cursussen, orthopedagogische zorg en keuringen.

Aangezien wij op dit moment geen contracten hebben afgesloten met  zorgverzekeraars, zowel voor de BGGZ (met uitzondering van CZ; zie onder) als SGGZ, declareren wij de behandelingen rechtstreeks via u. Verzekeraars betalen bij een natura verzekering tussen de 60 en 80% van het gemiddeld overeengekomen tarief.  Wij hanteren een minimum van 75% van het NZA-tarief. Mocht uw verzekering minder dan 75% van de nota vergoeden, vragen wij u de nota aan te vullen tot 75%.

In 2020 hebben CZ en Psychologiepraktijk Heijnen opnieuw een contract gesloten voor de behandeling van  Generalistische Basiszorg. Indien u verzekerd bent bij CZ, worden de kosten volledig vergoed met uitzondering van uw eigen risico.

Bij een restitutiepolis heeft u gegarandeerd volledige vergoeding van de zorgkosten, met uitzondering van het eventuele eigen risico. 

Mocht de verwijsbrief nog niet door de verwijzer zijn verzonden, vragen wij u voor het eerste contact de verwijsbrief en gegevens van de verzekeringspas + identiteitskaart door te geven. Indien nodig of gewenst kunnen patiënten ook zelf betalen en zal er een tarief afgesproken worden.

  • Bij overige prestaties (overig zorgproduct of ozp) wordt het door de NZA vastgestelde maximumtarief gehanteerd, zijnde 110,27 euro per consult.
  • No showtarief of te laat afgemeld (< 24u tevoren): 65 euro

Tarieven en vergoeding GBGGZ 2020

De vier zorgvraagzwaartetrajecten met maximaal de bijhorende bedragen:

Code Prestatie Maximumtarief NZa *
180001 Kort, 294 minuten € 503,47
180002 Middel, 495 minuten € 853,38
180003 Intensief, 750 minuten € 1.383,65
180004 Chronisch, 750 minuten € 1.330,98

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In het traject wordt alle directe en indirecte tijd besteed aan de behandeling geregistreerd.

De prestatie Onvolledig behandeltraject (betreft Generalistische Basis GGZ) met maximaal het bijhorende bedrag**:

Code Prestatie Maximumtarief **
180005 Onvolledig behandeltraject € 219,78

** wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is.