Tarieven en vergoeding 2023

Tarieven en vergoeding

Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel de nieuwe bekostiging van de ggz en de forensische zorg. Het zorgprestatiemodel gaat over de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt betaald. Met ggz bedoelen we generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en langdurige ggz. Als uw zorgverlener schrijf ik alle onderdelen van de behandeling op volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. Regelmatig stuur ik de rekening op een veilige manier naar u of uw zorgverzekeraar.

Behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering wanneer er sprake is van een verwijzing door een erkende verwijzer en een vastgestelde diagnose volgens de DSM-5 (het classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen).

Sommige klachten zijn wel psychisch van aard, maar worden niet vergoed vanuit de basis- of specialistische ggz. Denk hierbij aan hulp bij aanpassingsstoornissen, burn-out, hulp bij werk- en relatieproblemen, begeleiding van niet-geneeskundige aard, zoals trainingen, coaching en cursussen, orthopedagogische zorg en keuringen.

Dit jaar hebben wij contracten met de meeste zorgverzekeraars voor zowel de GBGGZ als de SGGZ. 

  • CZ, CZdirect, IZZ, Ohra, Just en Nationale Nederlanden
  • Zilveren Kruis, Achmea, FBTO, Interpolis, Pro Life, ZieZo
  • VGZ, Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Univé, Zekur
  • DSW, Stad Holland
  • EUcare (Aevitae)
  • SZVK (Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht)

Wij leveren ook niet-gecontracteerde zorg aan cliënten. In dit geval declareren wij de behandelingen rechtstreeks via u. Verzekeraars betalen bij een natura verzekering tussen de 60 en 80% van het gemiddeld overeengekomen tarief.  Wij hanteren een minimum van 75% van het NZA-tarief. Mocht uw verzekering minder dan 75% van de nota vergoeden, vragen wij u de nota aan te vullen tot 75%.

Mocht de verwijsbrief nog niet door de verwijzer zijn verzonden, vragen wij u voor het eerste contact de verwijsbrief en gegevens van de verzekeringspas + identiteitskaart door te geven.

dandelion-504490_1920

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 5

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 7

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.